Tinh thần doanh nghiệp: Tận tâm  Đổi mới  Chính trực  Hài hoà

Tinh thần nhân viên: Mạnh dạn Tuân theo  Tôn trọng  Biết ơn

Tôn chỉ doanh nghiệp: Vì sự phát triển của doanh nghiệp, Vì lợi ích của người lao động, Đóng góp cho xã hội

Triết lý kinh doanh: Lấy con người làm gốc, Giành thắng lợi bằng chất lượng, Khách hàng là thượng đế

Cạnh tranh chính: Đổi mới tự chủ, Phát triển nhân tài, Phát triển đại lý, Định hướng thị trường

Tầm nhìn doanh nghiệp: Một khối đa nguyên,  phát triển bền vững